Privacystatement SHAER (e)learning

SHAER (e)learning hecht veel waarde aan jouw privacy. Daarom nemen wij de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht bij verwerking van de persoonsgegevens. Vanwege het doel van SHAER (e)learning is het noodzakelijk dat er een aantal persoonlijke gegevens worden verwerkt.

SHAER (e)learning is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen doelmatig verwerkt. Daarnaast worden gegevens niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan dan wel noodzakelijk is.

Bedrijfsgegevens
SHAER (e)learning is onderdeel van DDF People B.V. en is gevestigd aan de Europa-Allee 6 te (8265 VB) Kampen.
T. 038-3310540
W. www.shaer.nl
Voor vragen, opmerkingen of klachten kun je terecht bij de Data Protection Officer, zijnde mr. M.J.M. Michelsen, van SHAER (e)learning via 
privacy@shaer.nl

Doel verwerking persoonsgegevens
SHAER (e)learning verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • de uitvoering van alle werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de inschrijving op en deelneming aan (e)opleiding, training, coaching, persoonlijke testen;
  • het verschaffen van toegang tot online leertrajecten, daarmee samenhangend het aanmaken een persoonlijk account;
  • alle overige werkzaamheden en activiteiten van SHAER (e)learning die samenhangen met haar bedrijfsvoering en -activiteiten.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij en wat is de grondslag?
Wij verwerken slechts de gegevens die noodzakelijk voor bovengenoemde doelen. Daarom verzamelen en verwerken wij:

  • Voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • foto (optioneel)

Bovenstaande gegevens verwerken wij op grond van het gerechtvaardigd belang. SHAER (e)learning heeft een overeenkomst met de opdrachtgever en de opdrachtgever heeft een overeenkomst met de deelnemer van de e-learning/opleiding. Opdrachtgever heeft een gerechtvaardigd belang op grond van haar bedrijfsvoering en -activiteiten om de persoonsgegevens aan SHAER (e)learning te verstrekken, waardoor SHAER (e)learning deze gegevens verwerkt.

Ten aanzien van de foto geldt, dat de deelnemer van de e-learning deze zelf kan toevoegen. Dit is optioneel. Indien een deelnemer een foto aan zijn of haar account toevoegt, verwerkt SHAER (e)learning deze foto op basis van toestemming van de deelnemer.

Delen van persoonsgegevens met derden
In beginsel worden gegevens niet gedeeld met dan wel verkocht aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uitzondering op het bovenstaande vormt de verstrekking van de gegevens van de deelnemer aan de opdrachtgever (doorgaans werknemer-werkgeverrelatie). SHAER (e)learning heeft een gerechtvaardigd belang om aan de opdrachtgever de persoonsgegevens van derden te verstrekken, dit vanwege de bedrijfsbelangen en -continuïteit van opdrachtgever. In dat geval worden uiteraard slechts de noodzakelijke gegevens verstrekt, te weten:

  • voor- en achternaam
  • status e-learning/opleiding
  • behaalde scores/uitslagen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SHAER (e)learning bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In beginsel worden jouw gegevens bewaard zolang jij beschikt over een account. Echter indien sprake is van een verlopen licentie, worden de gegevens nog een jaar bewaard.

Beveiliging van gegevens
Wij hebben ons ingespannen de meest passende organisatorisch en technische maatregelen te nemen om de aanwezige persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, diefstal of verlies. Werknemers van SHAER (e)learning hebben slechts toegang tot de gegevens, waarover zij dienen te beschikken voor (de uitvoering van) hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan de geldende wet- en/of regelgeving. Bovendien zijn en worden de werknemers van SHAER (e)learning gehouden aan het geheimhoudingsbeding wat met hen is overeengekomen. Derden die als verwerker door SHAER (e)learning zijn ingeschakeld zijn gehouden aan de afspraken – zoals omtrent beveiliging en geheimhouding – die met hen zijn overeengekomen.

Datalek
Ondanks de genomen en de blijvend te nemen maatregelen, kan het voorkomen dat anderen onrechtmatig aan jouw persoonsgegevens komen voor oneigenlijke doeleinden. In deze situatie is er sprake van een datalek. Wij verzoeken je dringend om hiervan melding te doen via ons privacy@shaer.nl, zodat wij direct actie kunnen ondernemen. Bij een melding worden zo min mogelijk persoonsgegevens van jou gevraagd. De gegevens die wij verwerken, verwerken wij om de melding te verifiëren, te onderzoeken en eventueel de uitkomst aan jou te vermelden.

Welke rechten heb je als betrokkene?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen (vergetelheid) of het recht op dataportabiliteit. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SHAER (e)learning en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@shaer.nl. Indien je van een van jouw rechten gebruik maakt, zullen wij jou eerst identificeren.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SHAER (e)learning gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.